Download โปรแกรม Update Version ล่าสุด คู่มือการใช้งาน รายชื่อผู้ใช้งาน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด
โปรแกรมบริหารคลังพัสดุ EZStock Version 2.2 (19/02/2556) Download 22/2/56  97 แห่ง ตัวอย่างรายงานจากโปรแกรม EZStock รายละเอียด
โปรแกรมเบิกพัสดุสำหรับหน่วยเบิก EZClient Download
โปรแกรมบริหารงานครุภัณฑ์ HWCenter Version 2.4 (1/09/2555) Download 22/2/56 31 แห่ง

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ Version 7.2 สำหรับMS Access Office 2007 - 2010 (26/04/2557)

วิธีการติดตั้งโปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ Version 6.0ขึ้นไป_______..---**---..________

Download

 

 


22/2/56   615 แห่ง

- Download ตัวปรับฐานข้อมูลเป็น Version 5.3
- Fวิธีแก้ปัญหาโปรแกรม PrintFrm.MDB พันยอดไม่ตรง(06/03/2549)
- ฐานข้อมูลรหัสมาตรฐานยาของกระทรวงฯ extract ไว้ที่ C:\STD_Drugcode\
-Upgrade โปรแกรมเป็น Version 5.3 แล้ว การเบิกหรือรับของไม่ได้ d/l วิธีแก้ปัญหา

**- โปรแกรมแผนจัดซื้อ Ver 2.0 ตัวใหม่ วิเคราะห์แผนจัดซื้อได้  (19/10/2555)        อ่านวิธีติดตั้งก่อนครับ
**- โปรแกรมขออนุมัติจัดซื้อ Ver 2.0 พันยอดรวมยาในยานอกได้ (19/10/2555)         อ่านวิธีติดตั้งก่อนครับ
- UpgradeToV40ForAccess2003
- วิธีแก้ปัญหาต่างๆทั้งการพันยอดใบขออนุมัติ การติดตั้งโปรแกรมแบบเครือข่าย การกำหนดให้แสดงกรรมการตรวจรับ 3 คนตลอดเวลา
- Data Dictionary
- การแก้ปัญหาการคำนวณยอดเงินของโปรแกรมขออนุมัติจัดซื้อ
อ่านรายละเอียด
โปรแกรมระบบคิว QPro Version 2.0 Download 27/11/54 33 แห่ง
อ่านรายละเอียด
โปรแกรมบันทึกข้อมูล Medication Error (MERecord) Version 1.3 Download 27/11/54  132 แห่ง   อ่านรายละเอียด
โปรแกรมระบบงานสารบรรณ Document Pro Version 2.2 (25/12/2554) Download 27/11/54  43 แห่ง
อ่านรายละเอียด