mimsoft  logohwcenter
homeOfferfb1fb2                                                     new
โปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุด V 4.0 (13/11/2563)คู่มือการใช้งานคุณลักษณะของโปรแกรม
คุณลักษณะของโปรแกรม (PDF)
ตัวอย่างทะเบียนครุภัณฑ์ (PDF)ตัวอย่างรายงานครุภัณฑ์ (PDF)
ezdetail***** ใหม่ล่าสุด พิมพ์ทะเบียนครุภัณฑ์ได้ตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง ****
main
ตัวอย่างรายงานค่าเสื่อมราคา (สามารถเลือกช่วงเวลาได้ โดยกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สุดท้าย)
hwrpt


ข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรม
12/06/2563 โปรแกรมบริหารงานครุภัณฑ์เวอร์ชั่น 3.6 ออกแล้วครับ เวอร์ชั่นนี้มีการปรับเพิ่มจาก 3.5 คือปรับรูปแบบการรายงานค่าเสื่อมราคาให้แสดงต้นทุนของครุภัณฑ์ได้อย่างครอบคลุมขึ้น สามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั่น 3.6 ได้ที่นี่ครับ หลังจาก ดาวน์โหลดแล้ว ให้นำไฟล์ไป extract ไว้ที่ C:\MyProg\HWcenter จากนั้นก็ไปที่เมนู ข้อมูลหน่วยงาน แล้วกดปรับฐานข้อมูล 1 ครั้ง ก็สามารถใช้งานได้เลยครับ ทะเบียนครุภัณฑ์รูปแบบใหม่จะอยู่ที่เมนูรายงาน
24/4/2563 โปรแกรมบริหารงานครุภัณฑ์เวอร์ชั่น 3.5 ออกแล้วครับ เวอร์ชั่นนี้มีการปรับเพิ่มให้สามารถพิมพ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ได้ตรงตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง สามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั่น 3.5 ได้ที่นี่ครับ
หลังจาก ดาวน์โหลดแล้ว ให้นำไฟล์ไป extract ไว้ที่ C:\MyProg\HWcenter ก็สามารถใช้งานได้เลยครับ
ทะเบียนครุภัณฑ์รูปแบบใหม่จะอยู่ที่เมนูรายงาน