mimsoft  logokpi
homeOfferfb1fb2download
โปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดคู่มือการใช้งานคุณลักษณะของโปรแกรม(Doc)
คุณลักษณะของโปรแกรม(pdf)ตัวอย่างรายงานรายปี(pdf)
ตัวอย่างรายงานรายเดือน(pdf)ตัวอย่างรายงานรายไตรมาส(pdf)
detailเป็นระบบ LAN สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานได้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลscreen
แสดงรายการตัวชี้วัดพร้อมคำนวณระดับคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดได้
riskmangraph
แสดงรายงานได้หลายมิติ
report


ข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรม