mimsoft  logoqpro
homeOfferfb1fb2download
โปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดคู่มือการใช้งานคุณลักษณะของโปรแกรม
zzqpromain
หน้าจอแสดงคิวแบบต่างๆ ในโปรแกรม 1 ชุด มีให้ครบทุกแบบ เลือกใช้ได้ตามต้องการ
หน้าจอแสดงแบบคิวเดียวqpro11หน้าจอแสดงแบบ 2 คิวqpro21หน้าจอแสดงแบบ 3 คิว  เลื่อนขึ้นqpro31
หน้าจอแสดงแบบ 3 คิว  fixed  หมายเลขช่องqpro32หน้าจอแสดงแบบ 3 คิว  fixed หมายเลขช่อง  หลายเลขรับยาqpro33หน้าจอแสดงแบบ 4 คิวqpro41
หน้าจอแสดงแบบ 4 คิว  แบบที่ 2qpro42หน้าจอแสดงการเรียกคิวแบบเป็นช่วงqpro51หน้าจอแสดงคิวแบบ  6  ช่องqpro61
หน้าจอแสดงคิวที่ยาจัดเสร็จแล้ว ไม่มีผู้มารับqpro81หน้าจอแสดงคิวที่ต้องรอยานานกว่าปกติqpro71หน้าจอพิมพ์บัตรคิว  แยกบัตรคิวได้เป็น  3  กลุ่ม (สามารถกำหนดกลุ่มได้เอง)qproprint

ข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรม