mimsoft  logorm
homeOfferfb1fb2download
คู่มือการใช้งานคุณลักษณะของโปรแกรม
ทะเบียนรายการความเสี่ยง(pdf)รายงานตามประเภทความเสี่ยง(pdf)รายงานความเสี่ยงตามระดับความรุนแรง(pdf)รายงาน medication error(pdf)
detailเป็นระบบ LAN สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานได้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลscreen
รองรับการบันทึกข้อมูลความเสี่ยงทุกรูปแบบในโรงพยาบาล
input
แสดงจำนวนความเสี่ยงในรูปของกราฟ และรายงานแบบอื่นๆได้
riskmangraph


ข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรม